Kalendár podujatí

Logo: TBK Enduro race TBK Enduro race

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.


Organizátor:
OZ TRAIL BIELY KRÍŽ

Kontakt:
Martin Müller, tel.: +421 908 489 932, mato.muller@gmail.com

Dátum konania:
27.10.2019

Miesto konania:
Areál Pod Horárňou Krasňany, Pekná cesta 2462/31, 831 01 Nové Mesto
GPS: 48°12'24.6"N 17°07'17.8"E

Registrácia:
V mieste konania podľa časového harmonogramu

Časový harmonogram:
Sobota
• 11:00 – 17:00 Tréning
Nedeľa
• 7:30 – 9:00 Registrácia
• 9:30 Riders meeting
• 10:00 Štart prvých pretekárov
• 15:30 alebo 30 min. Po dojazde posledného kvalifikovaného pretekára vyhlásenie výsledkov.

Kategórie:
• E-bike od 16 rokov (od 2003)
• Muži U21 (1998-2003)
• Muži (do 1997)
• Ženy od 16 rokov (od 2003)

Propozície:
Dĺžka/km Prevýšenie/m Klesanie/m
RS1 0,9 9 56
RS2 1,5 7 117
RS3 0,8 0 106
RS4 1,4 8 187
RS5 1,7 10 122
RS6 1,4 0 159
7,7 34 747
Dĺžka/km Prevýšenie/m Klesanie/m
T1 5,4 205 28
T2 0,7 24 0
T3 0,2 15 0
T4 2,9 227 0
T5 2,3 158 0
T6 1,9 130 0
T7 3,6 98 62
17 857 90

Štartovné:
• 20 €
Link na prihlásenie
• Maximálny počet pretekárov je 150

Formát pretekov a trať:
- Trať sa skladá z rýchlostných skúšok (RS) a prejazdov (Transferov - TR)
- TR pretekár prekonáva vlastnou silou
- RS má prevažne klesajúci charakter
- Začiatok a koniec každej RS bude jasne vyznačený na mape aj na trati
- Nie je určená minimálna alebo maximálna dĺžka trvania RS
- Pretekári sa vydávajú na trať po 2 v 1min. štartových intervaloch
- Jazdci štartujú do RS individuálne
- Štartový interval pre štart do RS je 30 s.
- Pretekár štartuje na povel štartéra
- V prípade skoršieho štartu ako je povel štartéra, je pretekár penalizovaný 30 s
- Počet RS pre jednotlivé kategórie určuje riaditeľ pretekov
- Občerstvovacia stanica sa bude nachádzať na lúke „Slalomka“ po absolvovaní RS4 a RS5
- Časový limit na absolvovanie pretekov je 4 hodiny
- Ak pretekár nedodrží časový limit stanovený na absolvovanie pretekov, nebude klasifikovaný
- Čas štartu bude uvedený na štartovnej listine
- Štartové poradie určí organizátor
- Časový limit je ohraničený časom štartu a časom príjazdu do cieľa pretekov (nie prejazdom
cieľa poslednej RS)

Meranie času:
- Meranie času je zabezpečené bezdotykovou technológiou Sportident Air+
- Pretekár je povinný si umiestniť čip na pravú stranu riadidiel
- Čip si pretekár vyzdvihne minimálne 10 min. pred štartom v mieste štartu
- Pretekár sa na štarte RS riadi pokynmi štartéra
- V prípade straty čipu je pretekár povinný uhradiť cenu čipu vo výške 75 €

Výsledky:
- Výsledková listina bude vydaná po dojazde všetkých pretekárov kategórie, ktorí dodržia časový limit
- Výsledky budú zverejnené na stránke časomiery
- Výsledková listina určí poradie ako súčet dosiahnutých časov na všetkých RS. Pretekár s najnižším dosiahnutým súčtom časov z jednotlivých RS, bude určený ako víťaz
- Kategórie budú ohodnotené cenami
- Ocenenie si pretekár musí vyzdvihnúť počas vyhlásenia výsledkov pretekov
- Vyhlasovanie výsledkov bude prebiehať podľa časového harmonogramu, alebo pol hodiny po dojazde posledného kvalifikovaného pretekára
- V prípade, že sa pretekár nezúčastní vyhlasovania výsledkov, stráca nárok na ceny

Bezpečnosť a zdravotné zabezpečenie:
- Organizátor zabezpečuje zdravotný dohľad počas trvania preteku v Nedeľu 27.10.2019
- Obhliadka trate a tréning v sobotu nie je zabezpečená zdravotným dohľadom
- Prosíme o zvýšenú obozretnosť a ohľaduplnosť počas tréningu, hlavne pri prejazde komunikácií na ktorých sa môžu nachádzať aj nezúčastnené vozidlá a osoby
- V prípade, že pretekár zastaví na trati z dôvodu pomoci inému zranenému pretekárovi, bude mu riaditeľstvom súťaže pridelený náhradný čas

Povinná výbava:
- Všetci pretekári musia nosiť počas súťaže prilbu. Správna veľkosť, stav a vhodnosť pretekárskej prilby je výhradnou zodpovednosťou pretekára
- je povolená polovičná prilba
- Prilbu je dovolené zložiť pri výstupoch na transferoch. Keď je transfer na asfaltových komunikáciách za účasti iných motorových vozidiel, je prilba povinná
- Každý pretekár musí byť počas súťaže sebestačný (skryté jedlo alebo vybavenie nie sú povolené). Osobná zodpovednosť a sebestačnosť sú dôležitou súčasťou Enduro pretekov a jazdcom je odporúčané mať pri sebe adekvátne vybavenie pre pohyb v horskom prostredí. Každý pretekár by mal mať na pamäti, že je zodpovedný výlučne sám za seba, ale v prípade potreby musí pomôcť ostatným pretekárom na trati
- Jazdci musia so sebou nosiť dostatočné množstvo vody na minimálne 2 hodiny pretekania medzi zastávkami na vodu. Aj keď voda môže byť na viacerých podujatiach dostupná častejšie, žiaden pretekár to nemôže považovať za samozrejmosť a musí byť dostatočne hydratovaný minimálne počas 2 hodín pretekov
- Ochrana očí (okuliare alebo zjazdové okuliare)

Odporúčaná výbava:
Organizátor dôrazne odporúča:
- Integrálnu prilbu
- Chránič chrbta
- Kolenné a lakťové chrániče
- Základnú, dobre vybavenú lekárničku

Značenie trate:
- Mapa trate bude zverejnená na https://www.facebook.com/events/746838492440348/ v piatok pred konaním pretekov
- Mapa trate bude zverejnená aj v mieste registrácie (Riaditeľstvo pretekov)
- RS sú značené páskou, najmä na miestach, kde je z terénu nejasný smer pokračovania trate
- Transfery sú značené smerovými šípkami
- Transfery sú značené vodorovnými šípkami (neónovej farby) na cestných komunikáciách a zvislými smerovými šípkami (neónovej farby)

Tréning:
- S bicyklom je povolený podľa časového harmonogramu v sobotu 26.10.2019
- Pešia obhliadka trate je povolená bez obmedzenia
- Počas obhliadky trate pretekári nesmú meniť značenie trate
Vonkajšia pomoc:
- Pretekári môžu prijať materiálnu pomoc od teamu len v priestore „základne“ alebo „Občerstvovacej stanice“
- Opravu po prijatí materiálnej pomoci musí pretekár vykonávať sám
- Pretekár môže prijať technickú a materiálnu pomoc aj od druhého pretekára
- Poškodený materiál môže pretekár ponechať len v priestore „základne“ alebo „Občerstvovacej stanice“
Enviromentálne pravidlá:
Enduro preteky na horských bicykloch nám umožňujú jazdiť na neprístupné, odľahlé oblasti oplývajúce prírodnou krásou. Je mimoriadne dôležité, aby všetci pretekári rešpektovali životné prostredie a zvážili vplyv, ktorý za sebou zanechávajú pre miestnu prírodu. Nižšie uvedené pravidlá boli zavedené, aby chránili naše trate a naše prostredie na jazdenie:
- Nie sú dovolené jednorazové ochranné fólie na okuliare (strhávačky)
- Vyhadzovanie potravinových obalov na trati je prísne zakázané
- Organizátor si vyhradzuje právo na penalizovanie akéhokoľvek jazdca, ktorého činy sú považované za poškodenie životného prostredia
- Pretekári nesmú skladovať jedlo, nápoje, oblečenie a vybavenie na trati (skryté potraviny/vybavenie). V prírode zanechané obaly a potraviny môžu poškodiť miestnu faunu a flóru, ako aj životné prostredie. Každý pretekár pristihnutý pri skrývaní, alebo vyberaní zásob z neoficiálnych potravinových/technických zastávok, bude diskvalifikovaný
- Pretekári majú zakázané skladovať, alebo odhadzovať oblečenie alebo výstroj na trati (skrytá výstroj) počas tréningu a pretekov. Všetci jazdci musia byť sebestační a doniesť všetko, čo si zobrali do lesa aj naspäť

Porušenie pravidiel a traťový komisári:
- Organizátor podujatia je zodpovedný za uplatnenie pravidiel a má posledné slovo
- Organizátor určí traťových komisárov a lietajúcich komisárov, ktorí sa budú pohybovať po trati podľa vlastného uváženia a po nezverejnenej trase. Traťoví a lietajúci komisári hlásia každé porušenie pravidiel organizátorovi
- Žiadne porušenie pravidiel nebude diskutované s pretekárom na trati

Pretekár porušuje pravidlá:
- Skracovaním trate za účelom získania výhody
- Nešportovým a hrubým správaním, hlavne voči členom organizačného tímu
- V prípade predčasného štartu, či nedodržania času pre oficiálny tréning
- Pri nedodržaní povinnej výbavy, riadne umiestneného a správneho štartového čísla

Ostatné ustanovenia:
- Organizátor zabezpečí páskovanie a vyznačenie kritických miest do soboty 11.00 pred zahájením samotného oficiálneho tréningu v sobotu
- Preteky sa budu konať na oficiálnych tratiach TBK. Tie môžu byť v určitých úsekoch pozmenené
- Na súťaž môže byť použitý iba bicykel vhodný na tento typ preteku v dobrom technickom stave
- Za dobrý technický stav bicykla a výstroje je zodpovedný pretekár
- Pretekár sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo
- Dodávateľom časomiery je spoločnosť VOS-TPK-Časomiera s.r.o
- Pretekári, ktorí v deň preteku nedovŕšili vek 18 rokov musia k registrácii doložiť písomný súhlas zákonného zástupcu
- Ak pretekár odstúpi z akéhokoľvek dôvodu z pretekov, je povinný bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť časomiere, alebo organizátorovi pretekov
- Pretekár, ktorého dobehne rýchlejší je povinný ho pustiť. Rýchlejší pretekár by sa mal v dostatočnom predstihu ohlásiť
- Parkovanie je možné pod Areálom Horárne Krasňany a bude riadené organizátorom.
Prosíme o dodržiavanie pokynov
- Z dôvodu umiestnenia základne preteku v CHKO Malé Karpaty organizátor nemôže
zabezpečiť umývanie bicyklov. Bicykle sa dajú umyť na auto umyvárňach na Peknej ceste:
- https://goo.gl/maps/k6qeqUDmnv6ksVGN6
- https://goo.gl/maps/72jxHjmE8KVtwWsV7
keyboard_arrow_up